• Nhập từ khóa cần tìm
  • Tìm kiếm  • Tìm kiếm Hủy bỏ
Đang bán

Luật Doanh Nghiệp Năm 2014

Giảm giá : 0,00đ 0,00đ
Luật Doanh Nghiệp Năm 2014 Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. Nội dung sách gồm các phần: - Luật Doanh nghiệp 2014 - Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Description

Luật Doanh Nghiệp Năm 2014

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Nội dung sách gồm các phần:

- Luật Doanh nghiệp 2014

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Models

NC 0,00 ₫ 40.000,00 ₫

Related Products

Hỏi - Đáp Về Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

From77000,00đ52000,00đ
Đang bán