• Nhập từ khóa cần tìm
  • Tìm kiếm  • Tìm kiếm Hủy bỏ
Đang bán

Pháp Luật Đại Cương

Giảm giá : 0,00đ 0,00đ
Pháp Luật Đại Cương Môn học pháp luật đại cương là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp được Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong đề cương chương trình chung và được đưa vào giảng dạy chính thức tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong cả nước. Các mục tiêu, yêu cầu của cuốn sách pháp luật đại cương: - Giúp cho học sinh, sinh viên có sự hiểu biết và nắm bắt

Description

Pháp Luật Đại Cương

Môn học pháp luật đại cương là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp được Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong đề cương chương trình chung và được đưa vào giảng dạy chính thức tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong cả nước.

Các mục tiêu, yêu cầu của cuốn sách pháp luật đại cương:

- Giúp cho học sinh, sinh viên có sự hiểu biết và nắm bắt một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung và các ngành luật cụ thể của hệ thống pháp luật Việt Nam nói riêng. Giúp cho học sinh, sinh viên có điều kiện dễ dàng tiếp cận với các môn học khác có liên quan đến pháp luật

- Xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của mỗi cá nhân. Trên cơ sở đó giúp cho mỗi cá nhân hình thành nên ý thức và thói quen xử sự phù hợp với quy định của pháp luật

- Thể hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường giáo dục pháp luật ở mỗi cá nhân công dân, xây dựng 'Tủ sách pháp luật' tại các xã, phường và thị trấn, điểm bưu điện văn hóa xã.

Models

NC 0,00 ₫ 95.000,00 ₫

Related Products

Hỏi - Đáp Về Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

From77000,00đ52000,00đ
Đang bán